Terassi Median kestotilausehdot

Tilaajan tulee olla 18 vuotta täyttänyt.

Tarjous koskee vain uusia (lehteä ei ole tilattu talouteen viimeisen 6 kuukauden aikana) ja Suomeen tulevia tilauksia. Ulkomaantilauksissa ja osoitteenmuutoksissa tulee ottaa yhteyttä asiakaspalveluumme.

Asiakaspalvelu

Puh. 03 4246 5337 tai asiakaspalvelu@terassimedia.fi

Tilaus sisältää valinnan mukaan

A) 8 upeaa asumisen ja kodin sesonkijulkaisua (Kodin Aarteet -paketti).

B) 8 upeaa pihan ja puutarhan sesonkijulkaisua (Puutarhan Aarteet -paketti).

C) edellisten yhdistelmä joko 8 tai 3 numeron laskutusjaksoina. 3 numeron tilauksessa lehdet toimitetaan ilmestymisjärjestyksessä, ja niiden tilaukset jatkuvat kestotilauksina.

Mikäli seuraavan numeron ilmestymiseen on noin viikko tilausajankohdasta, alkaa tilaus vasta sitä seuraavasta numerosta.

Kestotilauksen muutos

Kestotilaus jatkuu automaattisesti valitun laskutusjakson mukaisesti voimassaolevaan kestotilaushintaan, joka on aina edullisempi kuin irtonumeron ostajan hinta. Tilauksen voi irtisanoa kirjallisesti kaksi viikkoa ennen uuden laskutuskauden alkua joko lehden ilmoitettuun postiosoitteeseen tai sähköpostiin asiakaspalvelu@terassimedia.fi. Tilaus päätetään maksetun jakson loppuun. Mikäli tilaaja haluaa muulloin irtisanoa kestotilauksensa, veloitetaan ennen irtisanomisen voimaantuloa toimitetut lehdet irtonumerohintaan.

Tilaajalla on kuluttajansuojalain 6. luvun 14§:n ja 15§:n nojalla oikeus veloituksetta peruuttaa tekemänsä tilaus 14 päivän kuluessa ensimmäisen lehden tai laskun vastaanottamisesta. Peruutusilmoitus saa olla vapaamuotoinen, eikä laissa velvoiteta ostajaa ilmoittamaan syytä peruuttamiselle.

Tilausmuutos tulee voimaan noin kahden viikon kuluessa ilmoituksen kirjautumisesta järjestelmäämme.

Tilaajalahja

Mikäli tilaukseen kuuluu tilaajalahja, se toimitetaan maksajalle, myös lahjatilauksissa. Tilaajalahjoja ei toimiteta ulkomaille. Varaamme mahdollisuuden toimittaa tarjouksessa mainitun tilaajalahjan tilalle toisen, vastaavan tuotteen, mikäli kysyntä ylittää kampanjaan varattujen tuotteiden määrän. Noutamatta jääneitä tilaajalahjoja ei lähetetä uudelleen.

Lehtitilauksen maksaminen

Vuosikertatilauksissa on mahdollisuus valita laskutus yhdessä tai kahdessa erässä. Lehdet laskutetaan ennen kunkin tilausjakson alkua. Jos laskua ei ole maksettu viimeistään eräpäivänä, on Terassi Media Oy:llä oikeus keskeyttää lehden lähettäminen, kunnes lasku on maksettu. Keskeytys ei peruuta tilausta.

Maksun viivästyessä Terassi Media Oy lähettää huomautuslaskun, johon lisätään muistutuksesta aiheutuneet kulut 5 € ja korkolain mukainen viivästyskorko.

 

Evästeiden käyttö tällä sivustolla

Sähköisen viestinnän tietosuojalain (15.6.2004 N:o 516/2004) ja etenkin sen 1. luvun 1., 7. ja 9. momentin mukaisesti tällä sivustolla käytettäviä cookie- eli evästetiedostoja käytetään siten, että palvelun käyttäjän yksityisyydensuojaa ei loukata.

Evästeitä käytetään mm. mittaus- ja tutkimustarkoituksiin palvelun käytön tyypin ja määrän selvittämiseksi. Evästetunnistuksessa ei kuitenkaan voida eikä pyritä yhdistämään evästetunnistetietoja sivuston käyttäjän mihinkään henkilö- tai yhteystietoihin eivätkä evästeet mahdollista käyttäjän päätelaitteen tallennuslaitteen kuten kovalevyn tietojen tarkastelua tai kopioimista.

Evästeiden vastaanotto voidaan haluttaessa kieltää käyttäjän internetselaimesta, mutta se voi aiheuttaa sivujen toimimattomuutta eikä ole suositeltavaa.

 

Tietosuoja

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus on Terassi Media Oy:n liiketoiminta, asiakassuhteen hoito ja suoramarkkinointi. Terassi Media Oy:n asiakasrekisteriä voidaan henkilötietolain mukaisesti käyttää ja luovuttaa perusteltuihin käyttötarkoituksiin (kuten markkinatutkimukset). Jokaisella on oikeus tarkastaa ja vaatia korjattavaksi itseään koskevat tiedot sekä kieltää itselleen kohdistuva suoramarkkinointi. Tiedot voi tarkistaa sekä käytön tai luovuttamisen voi estää ilmoittamalla siitä asiakaspalveluun, lähettämällä sähköpostia asiakaspalvelu@terassimedia.fi, soittamalla 03 4246 5337 tai postitse Terassi Media Oy, PL 19, 02271 Espoo.

 

Asiakasrekisteri- ja tietosuojaseloste

Laadittu Henkilötietolain 10§:n ja EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (679/2016) mukaisesti.

Rekisterinpitäjä

Terassi Media Oy, Y-tunnus 2323363-2
PL 19, 02271 Espoo
03 4246 5337
asiakaspalvelu@terassimedia.fi

Rekisterin (tilaaja- ja levikkimarkkinointi) ylläpitäjä

Jaicom Oy
Puuvillakatu 4 C 4, 30100 Forssa
03 4246 5337
asiakaspalvelu@terassimedia.fi

Rekisterin nimi

Terassi Media Oy:n asiakasrekisteri (tilaaja- ja levikkimarkkinointi)

Henkilötietojen käsittelyn peruste ja tarkoitus

Henkilötietoja kerätään ja käsitellään Terassi Media Oy:n toimesta asiakkaista, EU:n tietosuoja-asetuksen ja Henkilötietolain mukaisesti asiakkaista, jotka liittyvät rekisteriin.
Rekisteröitäviä tietoja ovat:

 • Asiakassuhteen hoitamiseen liittyvä tieto: Nimi, osoite- ja yhteystiedot.
 • Asiakkaan tekemään tilaukseen liittyvä tuote-, maksu-, jakson pituus,-yms. tilauksen kannalta oleelliset tiedot.
 • Asiakkaan antama palaute lehden/yrityksen muiden tuotteiden sisällöstä.
 • Asiakkaan ilmoittamat markkinointisuostumukset/-kiellot

Henkilötietoja kerätään, käsitellään ja käytetään asiakkaan suostumuksella Terassi Media Oy:n asiakassuhteen hoitamiseen, yhteydenpitoon ja markkinointiin. Lisäksi tietoja voidaan käyttää tilastollisiin ja palvelun kehittämistarkoituksiin sekä luovuttaa kolmansille osapuolille Terassi Media Oy:n tuotteiden myynti- ja markkinointitarkoituksia varten.

Säännönmukaiset tietolähteet

Tietoja hankitaan:

 • rekisteröidyltä itseltään sähköisen tilaus-/palautteenantolomakkeen, tekstiviestin, suullisen viestin tai täytetyn paperilomakkeen (esim. kilpailulomakkeen) kautta.
 • lahjatilauksen tekijältä tilauksen yhteydessä.
 • Terassi Median Oy:n jälleenmyyjältä tehdyn tilauksen yhteydessä.
 • Väestörekisterikeskukselta, Suomen Asiakastieto Oy:ltä tai muulta luotettavalta taholta.

Henkilötietojen luovuttaminen

Asiakastietoja voidaan käyttää tilastollisiin ja palvelun kehittämistarkoituksiin sekä luovuttaa kolmansille osapuolille Terassi Media Oy:n tuotteiden myynti- ja markkinointitarkoituksia varten:

 • lehtimyynti
 • asiakaspalvelu
 • laskutus ja perintä
 • markkinointitutkimukset.

Henkilötietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle

Henkilötietoja voidaan luovuttaa samaan konserniin tai taloudelliseen yhteenliittymään kuuluville yhtiöille tai siirtää EU:n tai ETA-alueen ulkopuolelle henkilötietolain ja luottotietojen käsittelyä koskevien säännösten sekä EU:n komission antaman tietosuojan riittävyyttä koskevien säännösten mukaisesti.

Henkilötietojen suojaus

Rekisteriä ylläpidetään teknisenä tallenteena. Tietojärjestelmä on täysin suojattu ja rekisteriä käyttävät ainoastaan henkilöt, joiden toimenkuvaan sen käyttö kuuluu.

Henkilötietojen keräämisen, tallettamisen ja säilytyksen tekninen toteutus on ulkoistettu kolmannelle osapuolelle. Olemme sopimusjärjestelyin huolehtineet siitä, että henkilötietolainsäädännön mukaiset vaatimukset tietojen käsittelystä, säilytyksestä ja tietoturvasta täyttyvät asianmukaisesti. Teknisen toteuttajan oma tietosuojalauseke on luettavissa osoitteessa www.jaicom.fi.

Henkilötietojen säilytysaika

EU tietosuoja-asetuksen 89 artiklan 1 kohdan mukaisesti henkilötietoja säilytetään asiakassuhteen (tilauksen) päätyttyä markkinointi-, arkistointi- ja tutkimustarkoituksia varten.

Profilointi

Aiempaa asiakastietoa voidaan käyttää Terassi Media Oy:n markkinointi- ja myyntitarkoituksiin, mikäli rekisteröity ei ole ilmoittanut henkilötietojensa käsittelyn rajoittamisesta ja peruuttanut antamaansa markkinointilupaa.

Evästeiden käyttö verkkosivuilla

Voimme kerätä käyttäjän päätelaitetta (esim. käytetty selain, näytön resoluutio, käyttöjärjestelmä, IP-osoite jne.) verkkosivujemme ja -palveluidemme käyttöä (miten ja milloin palveluita käytetään) ja käyttömääriä koskevia tietoja evästeiden (”cookies”) avulla sekä tilastoida ja analysoida näin saatuja tietoja verkkosivujemme ja palveluidemme käytettävyyden ja sisällön parantamiseksi. Eväste on pieni tekstitiedosto, jonka käyttäjän selain tallentaa tämän päätelaitteelle, eikä pelkästään sen avulla voida tunnistaa yksittäistä käyttäjää. Käyttäjällä on mahdollisuus estää evästeiden käyttö selaimensa asetuksia muuttamalla.

Rekisteröidyn oikeudet

 • Oikeus saada pääsy henkilötietoihin.
 • Rekisteröidyllä on oikeus saada vahvistus siitä, käsitelläänkö häntä koskevia henkilötietoja, ja jos käsitellään, oikeus saada kopio henkilötiedoistaan.
 • Oikeus tietojen oikaisemiseen.
 • Rekisteröidyllä on oikeus pyytää, että häntä koskevat epätarkat ja virheelliset henkilötiedot korjataan. Rekisteröidyllä on myös oikeus saada puutteelliset henkilötiedot täydennettyä toimittamalla tarvittavat lisätiedot.
 • Oikeus tietojen poistamiseen.

Rekisteröidyllä on oikeus pyytää itseään koskevien tietojen poistamista, mikäli

 1. henkilötietoja ei enää tarvita niihin tarkoituksiin, joita varten ne on kerätty;
 2. rekisteröity peruuttaa suostumuksen, johon henkilötietojen käsittely on perustunut, eikä käsittelyyn ole muuta laillista perustetta; tai
 3. henkilötietoja on käsitelty lainvastaisesti.
 • Oikeus käsittelyn rajoittamiseen.

Rekisteröidyllä on oikeus rajoittaa itseään koskevien henkilötietojen käsittelyä, mikäli

 1. rekisteröity kiistää henkilötietojensa paikkansapitävyyden;
 2. käsittely on lainvastaista, ja rekisteröity vastustaa henkilötietojensa poistamista ja vaatii sen sijaa niiden käytön rajoittamista; tai
 3. rekisterinpitäjä ei enää tarvitse henkilötietoja käsittelyn alkuperäisiin tarkoituksiin, mutta rekisteröity tarvitsee niitä oikeudellisen vaateen laatimiseksi, esittämiseksi tai puolustamiseksi.
 • Oikeus markkinointiluvan peruuttamiseen.
 • Rekisteröidyllä on oikeus peruuttaa antamansa markkinointilupa ilmoittamalla siitä rekisterinpitäjälle.
 • Oikeus olla joutumatta automatisoitujen päätösten kohteeksi.
 • Rekisteröidyllä on oikeus olla joutumatta sellaisen päätöksen kohteeksi, joka perustuu pelkästään automaattiseen käsittelyyn, kuten profilointiin, ja jolla on häntä koskevia oikeusvaikutuksia tai joka vaikuttaa häneen vastaavalla tavalla merkittävästi.
 • Edellä olevaa ei sovelleta, mikäli päätös on välttämätön rekisteröidyn ja rekisterinpitäjän välisen sopimuksen tekemistä tai täytäntöönpanoa varten tai perustuu rekisteröidyn nimenomaiseen suostumukseen.
 • Oikeus siirtää tiedot järjestelmästä toiseen.
 • Rekisteröidyllä on oikeus saada häntä koskevat ja hänen itse toimittamansa henkilötiedot jäsennellyssä, yleisesti käytetyssä ja koneellisesti luettavassa muodossa ja oikeus siirtää kyseiset tiedot toiselle rekisterinpitäjälle.
 • Oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle. Henkilötietoasioiden kansallisena valvontaviranomaisena on Oikeusministeriön yhteydessä toimiva tietosuojavaltuutettu. Sinulla on oikeus saattaa asiasi valvontaviranomaisen käsiteltäväksi, jos katsot, että sinua koskevien henkilötietojen käsittelyssä rikotaan sitä koskevaa lainsäädäntöä.

Yhteydenotot

Kaikissa henkilötietojen käsittelyyn liittyvissä kysymyksissä ja omien oikeuksien käyttämiseen liittyvissä tilanteissa rekisteröidyn tulee ottaa yhteyttä rekisteripitäjään, Terassi Media Oy:n asiakaspalveluun, lähettämällä sähköpostia asiakaspalvelu@terassimedia.fi, soittamalla 03 4246 5337 tai postitse Terassi Media Oy, PL 19, 02271 Espoo.